Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť KN Trade d.o.o. rešpektuje a chráni vaše súkromie. Prečítajte si nižšie, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia popisuje zaobchádzanie s údajmi, ktoré nám poskytujú alebo zhromažďujú naše digitálne platformy, ktoré umožňujú návštevníkom prístup na náš web a používanie našich služieb. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súlade s GDPR a tiež s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Ak ste iba návštevníkom obchodu orcashop.sk, zhromažďujeme o vás informácie iba pomocou súborov cookies.

V prípade nadviazania kontaktu s nami prostredníctvom formulára na našej webovej stránke získame vaše meno a priezvisko, telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku resp. žiadosť.

Ak kupujete produkty, ktoré ponúkame v internetovom obchode, zhromažďujeme o vás aj ďalšie osobné údaje, ktoré potrebujeme na vystavenie faktúry a na odoslanie objednaných produktov, ktoré ste si objednali.

Tieto osobné informácie sú:

  • meno a priezvisko;
  • adresa (ulica a číslo domu, PSČ a mesto);
  • kontaktná emailová adresa;
  • kontaktný telefón.

Prečo spracúvame osobné údaje

Ako súčasť celkových obchodných procesov spoločnosti

Zhromažďujeme osobné informácie o návštevníkoch webových stránok, zákazníkoch, dodávateľoch (vrátane tretích strán ako poskytovateľoch služieb). Informácie môžu obsahovať meno, kontaktné informácie a ďalšie informácie potrebné na obchodovanie s vami alebo s vašou organizáciou.

Ako pomoc v súvislosti s vašim dopytom

Môžete sa rozhodnúť súhlasiť s poskytnutím osobných údajov, vrátane vášho mena, emailovej adresy alebo iných kontaktných informácií, keď nás kontaktujete e-mailom, poštou, pomocou našich digitálnych platforiem alebo iných komunikačných kanálov. Tieto osobné informácie nám umožňujú odpovedať na vaše žiadosti o informácie, pripraviť príslušné kroky a ponuku na nákup produktov, aby sme mohli odpovedať v prípade záručných alebo iných sťažností.

Kupujúci a potenciálni kupujúci

Zhromažďujeme osobné údaje od zákazníkov a potenciálnych zákazníkov vrátane mien, kontaktných údajov, informácií o platbách a kreditných kartách, úverových a ďalších informácií, pretože ich potrebujeme na obchodovanie s jednotlivcami alebo organizáciami. Informácie môžeme poskytnúť logistickým partnerom, aby mohli vybaviť objednávku, vrátane dodávky výrobkov. Automatický zber údajov o digitálnych nástrojoch nám umožňuje starať sa o bezpečnosť používateľov našich stránok.

Rozvoj podnikania

Osobné údaje, s ktorými sa nám zdôveríte alebo ktoré sa zhromažďujú automaticky na našich digitálnych nástrojoch, sa použijú na to, aby sme lepšie spoznali používateľov našich produktov a na riešenia a budú základom pre relevantné správy a ponuky pri príležitosti kontaktu s nami. Osobné údaje sa použijú na vylepšenie produktov, procesov a webových stránok.

Marketingová komunikácia

S vašim povolením, ak je to potrebné, môžeme vaše osobné údaje použiť na to, aby sme vás informovali o obchodoch, produktoch a službách spoločnosti. Ak nechcete, aby spoločnosť KN Trade d.o.o. používala vaše osobné údaje týmto spôsobom, alebo ak si neprajete dostávať ďalšie informácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek. V dolnej časti rôznych komunikačných kanálov nájdete odkaz na odhlásenie sa alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo poštou, keď sa budete chcieť odhlásiť. Vaše údaje odstránime z našich systémov do dvoch mesiacov od prijatia zrušenia registrácie, pokiaľ vaše údaje nebudeme ukladať a spracúvať na inom právnom základe, ako je váš súhlas.

Zohľadnenie preferencií návštevníkov a zákazníkov

Môžeme zhromažďovať osobné informácie od návštevníkov našich stránok alebo zákazníkov, aby sme mohli poskytovať určité produkty a zohľadnili záujmy zákazníkov.

Súlad s právnymi predpismi

Môžeme zhromažďovať osobné údaje, ak to vyžaduje alebo povoľuje zákon. S osobnými a neosobnými informáciami, ktoré zhromažďujeme, sa zaobchádza ako s dôvernými informáciami a nepredáme ich ani nepostúpime tretím stranám, s výnimkou prípadov uvedených v tomto vyhlásení.

Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s ostatnými, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

  • Keď pridružené spoločnosti alebo tretie strany poskytujú služby v našom mene, napríklad reagujú na vaše požiadavky alebo dodávajú balíky a služby zákazníkom a podobne. Tieto spoločnosti majú zakázané používať vaše osobné informácie na iné účely, ako sú tie, ktoré sme od nich žiadali my alebo ktoré vyžaduje zákon. Patria sem napr. doručovacie služby, poskytovatelia posielania e-mailov a pod.
  • Osobné informácie v spoločnosti alebo s tretími stranami zdieľame, aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu našich zákazníkov, chránili naše práva a majetok v súlade s právnymi postupmi alebo v prípadoch, keď v dobrej viere veríme, že zverejnenie vyžaduje zákon. Patria sem napr. IT a finanční poradcovia, externí právni poradcovia atď.

Vaše práva

Ako jednotlivci môžete od KN Trade d.o.o. požadovať prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, máte právo namietať proti spracúvaniu a prenosnosti vašich osobných údajov.

Právo na informácie

vždy máte právo vedieť, či sa osobné údaje spracúvajú vo vzťahu k vám, a ak áno, mať prístup k osobným údajom a nasledujúcim informáciám: a) účely spracúvania; b) typy dotknutých osobných údajov; c) používatelia alebo kategórie používateľov, ktorým boli alebo budú zverejnené osobné údaje; d) predpokladané obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia; (e) tam, kde sa od vás nezhromažďujú osobné údaje, všetky dostupné informácie týkajúce sa ich zdroja.

Právo na opravu

máte právo na opravu nepresných osobných údajov o vás a s prihliadnutím na účely spracúvania právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz

máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) ak odvolávate súhlas, s ktorým sa spracúvanie uskutočňuje, a ak pre spracovanie neexistuje iný právny základ; c) ak vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na jeho spracovanie; d) osobné údaje boli spracované nezákonne.

Právo na obmedzenie spracovania

máte právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, ak sa vyskytne jeden z nasledujúcich prípadov: a) keď namietate proti presnosti údajov, a to po dobu, kedy budeme môcť overiť presnosť osobných údajov; b) spracúvanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia; c) vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na účely presadenia, vymáhania alebo obrany právnych nárokov; d) ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu na základe oprávnených záujmov KN Trade d.o.o., kým sa neoverí, že naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Ak bolo spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené v súlade s predchádzajúcim odsekom, budú tieto osobné údaje, s výnimkou ich uchovávania, spracovávané iba s vašim súhlasom, a to buď na uplatnenie, vymáhanie alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

Pred zrušením obmedzenia spracúvania vašich osobných údajov sme povinní vás o tom informovať.

Právo na prenos údajov

máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete, v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme a právo na odovzdanie týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo ak sa spracovanie uskutočňuje automatizovanými prostriedkami. Na vašu žiadosť, ak je to technicky možné, môžu byť osobné údaje prenesené priamo k inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

keď spracúvame vaše údaje na základe oprávneného záujmu na marketingové účely, môžete proti takémuto spracovaniu kedykoľvek namietať.

Oznamujeme vám, že prevádzkovateľ môže od vás vyžadovať ďalšie údaje na účely spoľahlivej identifikácie v prípade uplatnenia práv vo vzťahu k osobným údajom, a môže odmietnuť prijať opatrenie v prípade, ak preukáže, že vás nemôže spoľahlivo identifikovať.

Ak sa domnievate, že spoločnosť KN Trade d.o.o. porušuje svoje povinnosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť zodpovednej osobe, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana alebo prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]. Viac informácií o zodpovednej osobe je možné získať na: https://www.ip-rs.si/.

Bezpečnosť, integrita a ukladanie údajov

Zabezpečenie, integrita a dôvernosť vašich informácií sú pre nás mimoriadne dôležité. Náš tím implementuje technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím a zmenami. Pravidelne kontrolujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zvážili vhodné najmodernejšie technológie a metódy. Prosíme, berte do úvahy, že aj napriek nášmu maximálnemu úsiliu nie sú žiadne preventívne opatrenia dokonalé alebo že nie je nemožné ich obísť. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo neumožňuje dlhšie obdobie uchovávania. Informácie budeme pravidelne aktualizovať, aby sme ich udržali aktuálne.

Zmeny a doplnenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie môže byť občas zmenené a doplnené jeho prispôsobením najnovším technológiám, priemyselným postupom, regulačným požiadavkám alebo na iné účely. Platná verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov bude zverejnená na našich digitálnych platformách. Odporúčame vám pravidelne monitorovať Vyhlásenie o ochrane osobných údajov; pokiaľ to vyžaduje príslušný zákon, získame pred vykonaním zmien váš súhlas.

Pripomienky a otázky

Ak máte pripomienky alebo otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, kontaktujte spoločnosť písomne na KN Trade d.o.o., Karantanska cesta 2a, 1230 Domžale, Slovinsko alebo na e-mailovej adrese [email protected].